ООО Укрпиастрелла - Ukrpiastrella, JSC

 

01013, Україна, м. Київ, вул. Будiндустрiї, 7
7 Stroyindustriya str., 01013, Kiev, Ukraine
+380 (44) 545-70-58
+380 (44) 467-63-13
+380 (44) 545-73-74

piastrella

piastrella.com.ua
ООО Укрпиастрелла - Ukrpiastrella, JSC
Вход для пользователей
Логин:
Пароль:

забыли пароль?
ГЛАВНАЯ О Компании пресса о нас дилерам все о плитке КОНТАКТЫ обмен ссылками
Поиск:

 
искать в найденном
Каталог
ОПРОС
Какую продукцию из керамики Вы предпочитаете?
Европейскую
Украинскую
Российскую
Китайскую
Не вижу разницы

Про сайт / About 

Скидки и акции / Dealer discounts
 

ЗАГРУЗКИ / DOWNLOADS

Оформление заказов / Ordering

Скачать образец заявки/Download Order Pattern

Скачать Каталог продукции Пиастрелла

Скачать презентацию ОСОБО ПРОЧНЫЙ ГРЕС 12 мм

DOWNLOAD PRODUCT CATALOGUE

СЕРТИФИКАТЫ
CERTIFICATES
 


НОВОСТИ

  1   2   3   4   5   6   след >>
 

14.03.2014

Объявление о общих сборах акционеров (повестка дня)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ПІАСТРЕЛЛА”

 

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства „Піастрелла” відбудуться 17 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7 приміщення Конференц-залу . Реєстрація акціонерів проводитиметься  17 квітня 2014 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення зборів.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
 3. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
 4. Про затвердження звіту  Наглядової ради товариства за 2013 рік.
 5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
 6. Про затвердження річних результатів, балансу та порядок розподілу прибутку товариства  за 2013 рік.
 7. Про затвердження виробничих витрат на 2014 рік.

              

               Для реєстрації та участі у Зборах учасникам необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосування на Зборах, яке оформлене відповідно до чинного законодавства України.

   Додаткова інформація для акціонерів товариства, пов’язана з внесенням до порядку денного питання про затвердження річних результатів діяльності товариства:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника                         

Період

звітний

Попередній

Усього активів                                   

 

131047,0

158007,0

Основні засоби               

                                     

65296,0

61039,0

Довгострокові фінансові інвестиції        

-

-

Запаси                                     

3430,0

23740,0

 

Сумарна дебіторська заборгованість         

26553,0

33694,0

Грошові кошти та їх еквіваленти            

3,0

585,0

Нерозподілений прибуток                    

(18919,0)

(14473,0)

Власний капітал

(-3787,0)

659,0

Статутний капітал                          

15132.0

15132.0

Довгострокові зобов'язання                 

95,0

79322,0

Поточні зобов'язання                       

134739,0

78026,0

Чистий прибуток (збиток)                   

(4446,0)

(736,0)

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

1513200,0

1513200,0

Кількість власних акцій, викуплених протягом        періоду (шт.)                               

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп   власних акцій протягом періоду             

-

-

Спискова чисельність працівників на кінець періоду   (осіб)

8

214

Довідки за тел. 545-70-58.

Правління.
30.04.2014

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIАСТРЕЛЛА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33293530

4. Місцезнаходження

м. Київ , Голосiївський, 01013, м.Київ, вул.Будiндустрiї,7

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)545-70-58; 545-73-74

6. Електронна поштова адреса

piastrella@piastrella.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Газета "Бюлетень.Цiннi папери України" № 80 (3877)

 

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://piastrella.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

У звiтi використовуються скорочення:- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- Комiсiя). - ПрАТ " ПIАСТРЕЛЛА" (код за ЄДРПОУ: 33293530) (далi- Товариство).- Рiчнi загальнi збори Товариства (далi- Збори).- "д/в"; н/д або "0" або 01.01.1901, якi означають, що данi вiдсутнi або яких немає. Iнформацiя по п.1, 10) змiсту вiдсутня - iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, пiдстава: вимоги Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4. Iнформацiя по п.2 змiсту вiдсутня, про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.3 змiсту вiдсутня, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариство не створювало та не брало участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя по п.4 змiсту вiдсутня, щодо посади корпоративного секретаря - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: в товариствi посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя по п.5 змiсту про рейтенгове агенство вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариство не має державної частки у статутному фондi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента у вiдповiдностi до ст.4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не проводиться. Iнформацiя по п.6 змiсту про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.7 змiсту: iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовим особам емiтента ПрАТ з приватним (закритим) розмiщенням цiнних паперiв не вказується. Iнформацiя по п.10 змiсту про дивiденди вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.11 змiсту про юридичних осiб , послугами яких користується емiтент вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.12 , 2) змiсту вiдсутня - товариство не випускало процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї. Iнформацiя по п.12, 3) змiсту вiдсутня - товариство iншi цiннi папери випуск яких пiдлягає реєстрацiї не випускало. Iнформацiя по п.12, 4) змiсту вiдсутня - товариство не випускало похiднi цiннi папери. Iнформацiя по п.12, 5) змiсту вiдсутня - товариство рiшення про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не приймало та викуп власних акцiй не здiйснювало. Iнформацiя по п.13 змiсту , опис бiзнесу, вiдсутня -ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.14, 4-5) змiсту вiдсутня - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя по п.15 змiсту про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариствоне не випускало боргових цiнних паперiв. Iнформацiя по п.16 змiсту вiдсутня - вiдомостi щодо особливої та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдповiдно до глав 1 та 2 роздiлу III Положення 2826 вiд 03.12.2013 р. НКЦПФР, протягом звiтного перiоду не виникала. Iнформацiя по п.17 змiсту. "Звiт про корпоративне управлiння" вiдсутнiй.- товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi АТ , тому цей звiт не складали та не заповнювали. Iнформацiя з п.18 по п.27 змiсту вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.28 змiсту. Данi , щодо свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, емiтент не заповнював бо таким не являється Iнформацiя з п.29 змiсту вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.31 змiсту вiдсутня - товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Iнформацiя по п.32 змiсту вiдсутня - товариство емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств не проводило та звiт про стан об'єкта нерухомостi не складає. Вiдсутнi значення в полях "дата" вважати нулями, та данi вiдсутнi ( далi д/в).


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIАСТРЕЛЛА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 693595

3. Дата проведення державної реєстрації

03.12.2004

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

15132000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

202

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.31 Виробництво керамiчних плиток i плит

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

10. Органи управління підприємства

Корпоративне управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України та Статуту акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї затверджується Загальними зборами. Керiвництво усiєю поточною дiяльнiстю пiдприємства здiйснює Правлiння Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "АГРОКОМБАНК"

2) МФО банку

322302

3) поточ
17.04.2013

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIАСТРЕЛЛА"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

33293530

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

м. Київ , Голосiївський, 01013, м.Київ, вул.Будiндустрiї,7

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(044)545 7058 545 7374

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

piastrella@piastrella.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Газета "Бюлетень.Цiннi папери України" 73

 

17.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://piastrella.com.ua

в мережі Інтернет

17.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

У звiтi використовуються скорочення:
- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- Комiсiя).
- ПрАТ "ПIАСТРЕЛЛА" (код за ЄДРПОУ: 33293530) (далi- Товариство).
- Рiчнi загальнi збори Товариства (далi- Збори).
- "д/в" або "0", або "01.01.1991", якi означають, що данi вiдсутнi або яких немає.
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми та документи:
- "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент не отримував лiцензiї (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
- "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
- "Iнформацiя про рейтингове агентство" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент не користується послугами рейтингова агенства.
- "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством.
- "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" - Осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента (Фiзичнi особи) немає.
- "Iнформацiя про облiгацiї емiтента для кожного непогашеного випуску облiгацiй. Процентнi облiгацiї, Дисконтнi облiгацiї та Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї." - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.

 

Полный текст документа читать здесь
27.03.2013

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Піастрелла" відбудуться 26 квітня 2013 року

До уваги акціонерів ПрАТ "Піастрелла"!

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Піастрелла" відбудуться 26 квітня 2013 року о 10.00 за адресою: Україна, м.Київ, вул. Будіндустрії, 7, у приміщенні Конференц-залу ПрАТ "Піастрелла". Реєстрація акціонерів проводитиметься 26 квітня 2013 року з 09:00 до 09:45 за місцем проведення зборів.

 


Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства Піастрелла відбудуться 26 квітня 2013 року о 10.00
11.03.2013

16-19 апреля 2013г. принимаем участие в выставке Мосбилд (Mosbuild).

Уважаемые коллеги, клиенты, партнеры! ЧАО «Пиастрелла» приглашает посетить наш стенд на ежегодной выставке «Керамика 2013», которая пройдет в Москве с 16 по 19 апреля 2013 в ЦВК Экспоцентре (Красная Пресня) в рамках второй выставочной недели MosBuild Cersanex! Номер нашего стенда C505.
21.12.2012

Об изменении реквизитов нашего предприятия.

На исполнение требований Закона Украины "Об акционерных обществах" от 17.09.2008г. № 514-VI и в соответствии с решением Общего собрания акционеров, Закрытое акционерное общество "Пиастрелла" привело в соответствие с вышеуказанным Законом собственное наименование, а именно сменило свое наименование на Частное акционерное общество "Пиастрелла" (далее Общество).

С 21 декабря 2012 года полное наименование Общества выглядит следующим образом:

 • Частное акционерное общество "Пиастрелла" (на русском языке)

 • Приватне акціонерне товариство "Піастрелла" (на українській мові)

С 21 декабря 2012 года сокращенное наименование Общества выглядит следующим образом:

 • ЧАО "Пиастрелла" (на русском языке)

 • ПрАТ "Піастрелла" (на українській мові)

Просим пользоваться наведенной информацией при оформлении документов. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: +380-44-545-7058 или другим, указанным на сайте реквизитам.
16.11.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

Повне найменування: ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIАСТРЕЛЛА"
Органiзацiйно-правова форма: Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33293530
Мiсцезнаходження: Україна, 01013, м.Київ, Голосiївський р-н, вул.Будiндустрiї,7
Міжміський код, телефон та факс: (044) 545 7058, 545 7374
Електронна поштова адреса: piastrella@aspectgroup.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.piastrella.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Голова правління ЗАТ "ПIАСТРЕЛЛА" (далі - Товариство) повідомляє, що 15.11.2012р. Позачерговими загальними зборами акціонерів (Протокол № 1511\12-ЗА від 15.11.2012р.) прийнято наступне рішення щодо зміни складу посадових осіб:
Звiльнено: Голова Правлiння – Гудкова Тамара Костянтинiвна (паспорт: СН 718095, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києвi, 03.03.1998р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: майстер виробництва цеху ЗАТ II "Пiастрелла-К", начальник виробництва ЗАТ II "Пiастрелла-К", голова правлiння ЗАТ II "Пiастрелла-К". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Голова Правлiння – Гудкова Тамара Костянтинiвна (паспорт: СН 718095, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києвi, 03.03.1998р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: майстер виробництва цеху ЗАТ II "Пiастрелла-К", начальник виробництва ЗАТ II "Пiастрелла-К", голова правлiння ЗАТ II "Пiастрелла-К". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено: Член Правлiння – Днiпрова Людмила Миколаївна (паспорт: СН 562516, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 05.08.1997р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 6р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ЗАТ з II "Пiастрелла-К", голова правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Член Правлiння – Днiпрова Людмила Миколаївна (паспорт: СН 562516, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 05.08.1997р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ЗАТ з II "Пiастрелла-К", голова правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено: Член Правлiння – Катровська Олена Мечеславiвна (паспорт: СО 619304, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 03.04.2001р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 3р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ЗАТ з II "Пiастрелла-К", заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Член Правлiння – Катровська Олена Мечеславiвна (паспорт: СО 619304, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 03.04.2001р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ЗАТ з II "Пiастрелла-К", заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено: Голова наглядової ради – Салторi Франко (паспорт: YA0918514, виданий Мiнiстерство закордонних справ Iталiйської Республiки, 24.01.2011р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 8р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: КЗОВ "Форесдейл iнвестментс лимитед", уповноважена особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Голова наглядової ради – Салторi Франко (паспорт: YA0918514, виданий Мiнiстерство закордонних справ Iталiйської Республiки, 24.01.2011р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: КЗОВ "Форесдейл iнвестментс лимитед", уповноважена особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено: Член наглядової ради – Нєстєров Валерiй Григорович (паспорт: СН 313674, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києвi, 19.11.1996р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 8р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: головний механiк, головний iнженер (Київський завод шлакоблокiв), головний iнженер (Трест "Промбудматерiалiв"), генеральний директор (ВО "Київмiськбудматерiали"(ДКО "Київмiськбудматерiали"), генеральний директор (АП "Київмiськбудматерiали"), Голова правлiння (ВАТ "Комбiнат будiндустрiї"). Обiймає посаду голови правлiння ВАТ "Комбiнат будiндустрiї" (м.Київ, вул. Будiндустрiї,7). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Член наглядової ради – Нєстєров Валерiй Григорович (паспорт: СН 313674, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києвi, 19.11.1996р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: головний механiк, головний iнженер (Київський завод шлакоблокiв), головний iнженер (Трест "Промбудматерiалiв"), генеральний директор (ВО "Київмiськбудматерiали"(ДКО "Київмiськбудматерiали"), генеральний директор (АП "Київмiськбудматерiали"), Голова правлiння (ВАТ "Комбiнат будiндустрiї"). Обiймає посаду голови правлiння ВАТ "Комбiнат будiндустрiї" (м.Київ, вул. Будiндустрiї,7). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено: Член наглядової ради – Невшупа Лариса Володимирiвна (паспорт: СН 650563, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 20.11.1997р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 6р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: голова правлiння ПрАТ СК «Рiдна». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Член наглядової ради – Домбровський Сергiй Степанович (паспорт: СН 529901, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 23.09.1997р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: фахiвець ТОВ “КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ “IНТЕР КЕПIТАЛ ГРУП”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї – Нелюбiн Валерiй Федорович (паспорт: СН 112087, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 08.02.1996р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 8р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: робiтник, арматурщик, майстер залiзо-бетонного цеху, старший iнженер технолог силiкатного цеху, голова комiтету профспiлок (ДКБМiК), голова об"єднаного комiтету профспiлок (трест "Промбудматерiалiв"), iнструктор органiзацiйного вiддiлу Ленiнського райкому КПУ м. Києва, заступник управляючого (Трест "Промбудматерiалiв"), заступник генерального директора (ВО "Київмiськбудматерiали"), заступник генерального директора з менеджменту (АП "Київмiськбудматерiали"). Обiймає посаду члена правлiння ВАТ "Комбiнат будiндустрiї" (м. Київ, вул. Будiндустрiї,7). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Голова ревiзiйної комiсiї – Нелюбiн Валерiй Федорович (паспорт: СН 112087, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 08.02.1996р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: робiтник, арматурщик, майстер залiзо-бетонного цеху, старший iнженер технолог силiкатного цеху, голова комiтету профспiлок (ДКБМiК), голова об"єднаного комiтету профспiлок (трест "Промбудматерiалiв"), iнструктор органiзацiйного вiддiлу Ленiнського райкому КПУ м. Києва, заступник управляючого (Трест "Промбудмаьтерiалiв"), заступник генерального директора (ВО "Київмiськбудматерiали"), заступник генерального директора з менеджменту (АП "Київмiськбудматерiали"). Обiймає посаду члена правлiння ВАТ "Комбiнат будiндустрiї" (м. Київ, вул. Будiндустрiї,7). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї – Боровiк Валентина Василiвна (паспорт: СО 682877, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС в м. Києвi, 05.07.2001р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 3р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ПАТ «Комбiнат Будiндустрiї». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Член ревiзiйної комiсiї – Боровiк Валентина Василiвна (паспорт: СО 682877, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС в м. Києвi, 05.07.2001р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ПАТ «Комбiнат Будiндустрiї». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї – Домбровський Сергiй Степанович (паспорт: СН 529901, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 23.09.1997р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Займав посаду протягом - 3р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: фахiвець ТОВ “КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ “IНТЕР КЕПIТАЛ ГРУП”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено: Член ревiзiйної комiсiї – Захаров Тарас Євгенiйович (паспорт: СН 614189, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi,18.11.1997р.). Рiшення прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв(Протокол № 1511\12-ЗА вiд 15.11.2012р.), у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Строк, на який призначено особу - 5р. Частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ “КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ “IНТЕР КЕПIТАЛ ГРУП”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Гудкова Тамара Костянтинівна
 

 
24.10.2012

До уваги акціонерів ЗАТ "Піастрелла" - перенесення дати загальних зборів.

До уваги акціонерів ЗАТ "Піастрелла" - перенесення дати загальних зборів.

ЗАТ "Піастрелла" повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 15 листопада 2012 року о 14:00 год. за адресою: Україна, м.Київ, вул. Будіндустрії, 7, у приміщенні Конференц-залу ЗАТ "Піастрелла". Реєстрація акціонерів проводитиметься з 13:00 до 13:45 за місцем проведення зборів.

 

Перенос собрания акционеров ЗАО "Пиастрелла"
15.10.2012

Внимание! Изменение цен с 15.11.2012 года.

Внимание! Изменение цен с 15.11.2012 года.

 

Сообщаем, что с 15.11.2012 года изменяются цены на всю продукцию ЗАО "Пиастрелла". Для уточнения цен просим Вас обращаться в офис ЗАО "Пиастрелла".

 
15.10.2012

Export prices will be changed from 15 November 2012.

Export prices will be changed from 15 November 2012.

 

Dear partners! Hereby inform you that since 15 November 2012 our export prices in RUB, USD and EURO will be changed. For more detailed information please contact JSC "Piastrella" office.

 
  1   2   3   4   5   6   след >>
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ !

Русский / Українська / English

 
 
КОРЗИНА
(нет товаров)

НОВОСТИ
piastrella piastrella.com.ua
Яндекс.Метрика
Online-PR - сервис комплексного онлайн пиара